Produkty (nalezeno 17 produktů)

Finco

Účetnictví

Účetnictví zpracovávají pracovníci s dlouholetou praxí a odpovídajícími odbornými znalostmi. Dohled nad vedením účetnictví je zajišťován daňovým poradcem. V neposlední řadě zaměstnanci pravidelně doplňují své znalosti účastí na školeních, které poskytují certifikovaná školící střediska.

 • Lokalita: Trutnov

Plná zastupitelnost mzdové účtárny

Zaručujeme plnou zastupitelnost mzdové účtárny. Odstranění problémů spojených se zaměstnáváním vlastních účetních, jejich průběžné vzdělávání, pokrytí absence nemocí či dovolené. Kromě toho nemusíte mít vlastní softwarový systém pro mzdové účetnictví.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Zveřejňování účetní závěrky

Na základě zákona o účetnictví a obchodního zákoníku zveřejníme vaši účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohy) popřípadě výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku v rozsahu v jakém byla sestavena.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Vedení účetnictví

Nabízíme předání účetních dokladů a kontrola po formální stránce, aložení firemní agendy a účetního roku, založení účetnictví otevírání účetních knih ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví, k prvnímu dni účetního období, účetní zápisy.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves
Zpracování důchodové daně

Zpracování důchodové daně

Nabízíme zpracování daně z příjmu fyzických, daně z příjmu právnických osob.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Kompletní vedení pracovněprávní a mzdové evidence

Nabízíme kompletní vedení pracovněprávní a mzdové evidence na základě respektování obecně závazných právních předpisů upravujících oblast pracovněprávních vztahů, mezd, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a daně z příjmu ze závislé činnosti.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Účetní závěrka

Nabízíme zpracování účetních výkazů ve zjednodušeném nebo plném rozsahu – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, atd.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Zpracování nepřímých daní

Nabízíme zpracování daně z přidané hodnoty, spotřební daně, ekologická daně.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Kompletní poradenství v oblasti personalistiky

Nabízíme kompletní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů a mzdové problematiky.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Outsourcing

Oblast podnikání našich klientů je různorodá, jsme schopni poradit a vést vaše účetnictví nezávisle na předmětu vašeho podnikání a to, jak formou klasického zpracování účetnictví, tak online.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Před sestavením účetní uzávěrky

Nabízíme inventarizaci majetku a závazků, proúčtování inventarizačních rozdílů, vyúčtování kurzových rozdílů, kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů, vyúčtování dohadných položek.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Zpracování převodové daně

Nabízíme zpracování daně dědické, daně darovací, daně převodu nemovitostí.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Zastupování klientů při kontrolách

Nabízíme zastupování klientů při kontrolách finančního úřadu a orgánů sociálního a zdravotního pojištění na základě plné moci.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Vedení daňové evidence

Povedeme vaši daňovou evidenci v rozsahu, ze kterého je možné kdykoliv získat potřebné údaje, jak pro správce daně, tak podrobný přehled o celkové ekonomické situaci vašeho podnikání s využitím potřebných informací pro strategické rozhodování.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Inventarizace

K okamžiku, ke kterému se sestavuje řádná, popř. mimořádná, účetní závěrka (periodická inventarizace) a pro účely podání návrhu na vyrovnání.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves

Zpracování majetkové daně

Nabízíme zpracování daně z nemovitostí, silniční daně.

 • Lokalita: Praha 22 Uhříněves